Menu Clip

De functies in dit menu beïnvloeden de clip die geselecteerd is in de tijdlijn of in de Project-bin. Functies in het menu zijn beschikbaar afhankelijk van of een clips geselecteerd is in de Project-bin of in de tijdlijn.

kdenlive2304_clip_menu

Menu Clip

Markeringen

Het menu biedt u het toevoegen van het bewerken en verwijderen van markeringen en hulplijnen. Voor meer details zie de sectie over Markeringen in deze documentatie.

Notitie

De functie Markering toevoegen gedraagt zich anders afhankelijk van of een clip is geselecteerd in de Project-bin of in de Tijdlijn en waar de afspeelkop nu is en of de focus op de tijdlijn of op de Clipmonitor is.

Markering toevoegen

Voegt een markering toe aan de clip op het huidige tijdpunt. Markeringen zijn eigenschappen van de clips in de project-bin. Deze actie zet een markering in de clip in de project-bin.

Notitie

Om Markering toevoegen te laten werken moet een clip geselecteerd zijn in de tijdlijn. U kunt meerdere Markeringen in het widget Hulplijnen aanmaken voor de geselecteerde clip in de project-bin onafhankelijk van de tijdlijn.

Markering bewerken…

Om dit te laten werken moet de afspeelkop bovenop een markering staan. Zo niet, dan krijgt u een fout linksonder “Geen markering gevonden bij de Cursortijd”. Gebruik de toetsen Links en Rechts om de afspeelkop één frame tegelijk te verplaatsen of gebruik ze met ALT om naar het volgende of vorige bewerkingspunt te springen (bijvoorbeeld knippen, clipranden, markeringen en hulplijnen).

Omdat markeringen eigenschappen van de clips in de project-bin zijn, wijzigt deze actie de markering van de clip in de project-bin en dus in elk ander exemplaar van deze clip in de tijdlijn.

Markering verwijderen

Om dit te laten werken moet de afspeelkop bovenop een markering staan. Zo niet, dan krijgt u een fout linksonder “Geen markering gevonden bij de Cursortijd”. Gebruik de toetsen Links en Rechts om de afspeelkop één frame tegelijk te verplaatsen of gebruik ze met ALT om naar het volgende of vorige bewerkingspunt te springen (bijvoorbeeld knippen, clipranden, markeringen en hulplijnen).

Omdat markeringen eigenschappen van de clips in de project-bin zijn, verwijdert deze actie de markering van de clip in de project-bin en dus uit elk ander exemplaar van deze clip in de tijdlijn.

Alle markeringen verwijderen

Verwijdert alle markeringen uit de huidige clip.

Omdat markeringen eigenschappen van de clips in de project-bin zijn, verwijdert deze actie de markering van de clip in de project-bin en dus uit elk ander exemplaar van deze clip in de tijdlijn.

Automatische overgang

Wanneer een transitie geselecteerd is, biedt dit menu-item u de transitie om te schakelen naar en van modus Overgangen/composities.

Effecten verwijderen

Verwijdert alle effecten uit de geselecteerde bestanden.

Extract audio

Allen beschikbaar als de geselecteerde clip een videoclip is met een audiotrack. Deze functie extraheert de audio uit de clip en voegt het als een 48kHz wav bestand toe aan de Project-bin. Het proces is actief als een Cliptaak in de Project-bin en kan enige tijd duren. Een kleine voortgangsbalk onderaan de clip geeft de voortgang aan.

Deze functie is ook beschikbaar via het recht-klikmenu van de clip in de Project-bin.

Cliptaken

Opent een uitslagvel om verschillende opties te selecteren:

Deze functie is ook beschikbaar via het recht-klikmenu van de clip in de Project-bin.

Selecteer een clip die taken in uitvoering heeft, details van de taken zullen in de clipmonitor als overlay verschijnen. Klikken op de X op de overlay van de cliptaken zal de cliptaak annuleren. Om de overlay van de cliptaak in te schakelen zie hier.

Automatische splitsing van scene

kdenlive2304_clip_job-scene_split

Scenedetectie

Deze taak detecteert wijzigingen in de scene in de clip en maakt markeringen en/of knippen aan in de clip in sub-clips. De Drempel wijzigen bepaalt het verschil in de videostream om beschouwd te worden als een wijziging in de scene. U moet misschien experimenteren met deze parameter om bevredigende resultaten voor uw specifieke situatie en bronmateriaal te krijgen.

Als u wilt dat Kdenlive subclips voor elke scene aanmaakt activeer dan het item Schermen knippen.

kdenlive2104_clip_job-scene_split_markers

Automatische scenedetectie met markeringen

kdenlive2104_clip_job-scene_split_cuts

Automatische scenedetectie met knippen

Stabiliseren

Dit onderdeel past afbeeldingsstabilisatie algoritmes toe op de clip wat het schudden en trillen van opnames kan reduceren. Deze is ook beschikbaar via het rechts-klikmenu van de clip in de Project-bin.

kdenlive2112_clip_job-stabilize_dialog

Dialoog Clip stabiliseren in versie 21.12

Gebaseerd op de hulpballonnen op dit scherm en the docs here is dit wat alle opties inhouden:

Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid van de trillingsdetectie. Gewenst >= trilling factor. 1: laag (snelle verwerking). 15: hoog (langzame verwerking). Standaard: 4. Aanbevolen: 8.

Trillerigheid

Hoeveel trilt de video? En hoe snel is de camera? 1: weinig (snelle verwerking). 10: heel veel/snel (langzame verwerking). Standaard = 4. Opmerking: grote waarden kunnen ook de nauwkeurigheid verminderen. Dit is vanwege de interne werking van de bewegingsdetectie. Normaal gesproken heeft u geen waarde nodig die groter is dan 7.

Stapgrootte

De stapgrootte van het zoekproces. Vlak rond het minimum is scanned met 1 pixel resolutie. Standaard = 6.

Min. contrast

Onder dit contrast wordt het veld genegeerd. Range 0-1. Standaard = 0,3. U wilt misschien een kleinere waarde gebruiken bij een clip met een heel weinig contrast.

Gladstrijken

Dit regelt hoeveel gladstrijken/stabilisatie wordt toegepast. Hoe groter de waarde voor gladstrijken, des te meer de camerabewegingen worden gecompenseerd. De resulterende clip heeft een kleinere wijziging in camera-snelheid. Technisch gesproken is dit het aantal afbeeldingen (frames) voor het laagdoorlaatfilter = (gladstrijken * 2) + 1.

Bijvoorbeeld met een 25 fps clip, een waarde van 12 voor de gladstrijkfactor betekent dat we voor een seconde - 12 frames na de huidige frame + de huidige frame (1) gladstrijken. Standaard = 10.

Demo of the difference (bovenaan:3, onderaan: 30).

Maximale verschuiving

Maximum aantal pixels om de afbeelding te vertalen. Standaard = -1 (geen 1limiet)

Maximale hoek

Maximale hoek in radialen voor roteren). Standaard = -1, (geen beperking).

Uitsnijden

Uitgeschakeld houdt in dat de rand van de gewijzigde afbeeldingen de pixels van vorige afbeeldingen hebben. Ingeschakeld = zwarte achtergrond. Standaard is uitgeschakeld.

Zoomen

Extra zoom tijdens transformatie. Percentage voor zoom > 0 = inzoomen, < 0 = uitzoomen. De hier opgegeven zoom is bovenop de optimale zoom berekent door het programma optimale zoom is ingeschakeld. Standaard = 0.

Optimale zoom

Gebruik optimale zoom (berekent uit de transformaties). Zorgt dat video inzoomt totdat 90% van de transformaties verborgen zijn. Standaard is ingeschakeld. Advies: u kunt verder inzoomen met de zoom optie.

Optimale zoomsnelheid

Zoom per frame (gebruikt bij “Optimale zoom” = 2)

Verscherpen

Verscherpt de getransformeerde afbeelding. Getal voor verscherping: 0: geen verscherping. Gebruikt filter unsharp met 5x5 matrix. Standaard = 0.8.

Velden tonen

0 = toon niets, 1 of 2 = toon velden en transformaties. Gebruik 1 of 2 om te bekijken wat het proces gaat doen. Bekijk dit example. Standaard = 0. Voor deze parameter zijn waarden die niet nul zijn, niet relevant voor het Kdenlive programma - gebruik nul.

Driepoot

Virtuele statiefmodus (=relatief=0, gladstrijken=0)

Hier zijn voorbeelden van het effect van een uitgevoerde stabilisatie - conversie van de originele auteur - Georg Martius.

|Naast elkaar|

|Gestabiliseerd|

|Origineel|

Clip dupliceren met een verandering van snelheid

Deze functie is alleen beschikbaar voor cips geselecteerd in de project-bin en kan geselecteerd worden uit het rechts-klikmenu van een clip.

kdenlive2304_clip_job-duplicate_speed_change

Clip dupliceren met een verandering van snelheid

Deze mogelijkheid was Clip omdraaien en was voor het eerst beschikbaar in versie 0.9.6 van Kdenlive. Sinds versie 17.04 kan het nog steeds gebruikt worden om de clip om te draaien door invoeren van een snelheid van min 100%. Waarde boven 100% versnellen de clip, waarden onder 100% vertragen het. Met de nieuwe versie van de cliptaak wordt het geluid in de clip ook omgedraaid.

Selecteer Compensatie van toonhoogte om het Mickey Mouse-effect in spraak te vermijden bij het versnellen van de clip. Als u Clip aan map “Snelheidswijziging” toevoegen activeert wordt een map genaamd “Snelheidswijzing” aangemaakt in de Project-bin en de clip wordt er aan toegevoegd.

kdenlive2304_clip_job-clip_added

Clip dupliceren met een verandering van snelheid in project-bin

kdenlive2304_clip_job-clip_added

Hetzelfde als hier boven maar met map voor wijziging van snelheid

Wanneer u op Opslaan klikt wordt een nieuwe clip aangemaakt in de project-bin. Het heeft de bestandsnaam die u opgaf in de dialoog met de extensie .mlt.

U kunt deze clip aan de tijdlijn toevoegen net als elke andere en wanneer u het afspeelt zal de video van de originele bronclip afgespeeld worden maar op de nieuwe snelheid (of omgedraaid als een negatief percentage is ingevoerd).

Cliptaken configureren

kdenlive2304_clip_jobs

Dialoog van Bin-cliptaken beheren

Dit opent de dialoog Cliptaken in bin beheren. Hier kunt u uw eigen taken aanmaken en beheren die daarna toegepast worden op clips in de Project-bin. Selecteer het uitvoerbare programma dat u wilt aanroepen en voer de argumenten in om door te geven aan het uitvoerbare programma. ‘’%1’’ zal vervangen worden door het pad van de bronclip. Als u geen uitvoerbestandsextensie specificeert zal de extensie van het bronbestand worden gebruikt.

Tenzij u wilt dat de originele clip vervangen wordt door het resultaat, selecteer of de resulterende clip wordt Geplaatst in de originele clipmap, Geplaatst op het hoogste niveau, of Kdenlive zal Een submap gebruiken om het op te slaan. In het laatste geval moet u een mapnaam invoeren.

U kunt het bronclippad {source} evenals 2 configureerbare parameters {param1} en {param2} hebben. Het uitvoerbestand zal de {output} vervangen. De argumenten zouden zijn: {source} {param1} {output}

Klik op de + om een nieuwe aangepaste cliptaak aan te maken. Om er een te verwijderen selecteer er eerst een en klik daarna op het pictogram Prullenbak.

Opnieuw coderen (transcoderen) naar bewerkingsvriendelijkformaat

kdenlive2304_clip_job-transcode_edit_friendly

Clip opnieuw coderen (transcoderen) naar bewerkingsvriendelijk formaat

Dit opent een dialoogvenster waar u een bewerkingsvriendelijk formaat kunt selecteren in het geval dat uw bronmateriaal niet geschikt is voor niet-lineaire videobewerking. Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu voor de clip(s) geselecteerd in de Project-bin.

U kunt meer dan een clip in de project-bin voor deze functie selecteren.

Er zijn verschillende formaten beschikbaar, sommige zijn zonder verlies (die enorme bestanden produceren), sommigen produceren en lichte degradatie in kwaliteit.

Opnieuw coderen

Gebruik deze functie om uw bronmateriaal te hercoderen in een brede variëteit van andere formaten. Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu voor de clip(s) geselecteerd in de Project-bin.

Kies een profiel voor hercodering uit de beschikbare lijst om de geselecteerde clip opnieuw te coderen in een ander videoformaat. De opties worden bestuurd door Kdenlive configureren De hercodering wordt gedaan door het programma ffmpeg.

kdenlive2304_transcode_clips

Taak voor hercoderen is actief

Terwijl de job voor hercoderen draait, zal de Project-bin een voortgangsbalk op de miniatuur van de clip tonen en een menu-item lijst met jobs zal verschijnen bovenaan de Project-bin.

Clip lokaliseren

Clip lokaliseren opent de bestandsbrowser van het systeem op de locatie in het bestandssysteem waar de geselecteerde clip is opgeslagen. Nuttig voor het opzoeken van de bronnen van clips in de Project-bin.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Merk op dat afhankelijk van het type clip bepaalde menu-items niet getoond worden.

Herlaad clip

Clip herladen zal de clip opnieuw in Kdenlive vanuit het systeem laden. Dit is nuttig wanneer u een clip buiten Kdenlive wilt bewerken en u wilt dat Kdenlive het bijwerkt in het project.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Clip vervangen

Clip vervangen biedt u het selecteren van een ander bestand maar behoudt alle gebruik op de tijdlijn. Dit kan nuttig zijn als u eerst werkt met plaatshouderclips (bijv. lage resolutie) en aan het eind, vóór rendering, vervangt u de clip door de uiteindelijke clip.

Als u alleen een audiobestand selecteert, zal Kdenlive u vragen of u alleen het audiogedeelte van de clip wilt (of vice versa). Dit is behulpzaam als u de audio met een extern programma hebt geoptimaliseerd en u wilt de videoclip bijwerken.

kdenlive2402_replace_clip_question

Vraag als u alleen het audiogedeelte van uw clip wilt wijzigen

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Notitie

Ga na dat de vervangende clip tenminste dezelfde lengte/duur heeft. Anders kan het leiden tot ongewenste gaten in de tijdlijn. Als er effecten worden gebruikt op deze clips zouden de vervangende clips dezelfde afmetingen moeten hebben om ongewenst gedrag van effecten te vermijden.

Clip dupliceren

Deze functie zal een kopie van de clip in de Project-bin aanmaken. Dit kan nuttig zijn bij toepassen van effecten op clips en u het toepassen van verschillende effecten bieden op hetzelfde bronbestand met twee verschillende sets van toegepaste effecten of een met de ander zonder effecten.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Proxy Clip

kdenlive2304_proxy_clip

Proxy Clip

Als Proxy Clips zijn ingeschakeld in de projectinstellingen, zal deze functie een proxy-clip aanmaken voor de geselecteerde clip(s). Een geel vierkant met de letter P zal aangeven dat de clip in de Project-bin in feite een proxy-clip is (verwacht lagere kwaliteit voor afspelen in de Clip- of Projectmonitor). Tijdens het uiteindelijke renderen zullen proxy-clips vervangen worden door de originele bronbestanden.

Dit menu-item is een omschakelaar, wat betekent dat als de geselecteerde clip al een proxy-clip is, Kdenlive het terug zal brengen naar de originele bronclip.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Clip in de tijdlijn

Deze functie is nuttig vor het snel lokaliseren van de plaatsen waar een clip in de tijdlijn wordt gebruikt. Het is ook beschikbaar via het menu van rechts klikken voor de clip geselecteerd in de project-bin,

kdenlive_clip-in-timeline

Alle voorkomen van een clip lokaliseren

Selecteren van het menu-item Clip in de tijdlijn brengt een afrollijst met alle exemplaren van de geselecteerde clip, geïdentificeerd door hun track (A voor audio, V voor video) en positie in de tijdlijn. Klikken op een item in de lijst zal de afspeelkop naar het begin van de aangewezen clip plaatsen.

In het voorbeeld hebben we op het derde video-item geklikt dat zich bevindt in videotrack 1 op de markering 00:35;09 en de afspeelkop staat nu aan het begin van die clip.

Deze optie is grijs als de clip niet gebruikt wordt in de tijdlijn.

Zie ook Clip in Project-bin beschikbaar in de Menu’s bij rechts klikken op een clip in de tijdlijn.

Clip eigenschappen

kdenlive2304_clip_properties_2

Eigenschappen van de clip

Dit menu-item opent het widget Clip-eigenschappen en toont de eigenschappen van de geselecteerde clip in de Project-bin. Afhankelijk van het type clip omvat het informatie over de audiostream, videostream, beeldverhouding, afmetingen of framegrootte, framesnelheid, etc.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Clip bewerken

Deze functie is beschikbaar voor de volgende typen clips:

  • audio

  • afbeelding

  • animatie (nieuw in versie 22.08)

Dit opent de clip in een extern programma dat u instelt in Standaard toepassingen (Instellingen ‣ Kdenlive configureren… ‣ Omgeving pagina ‣ Standaard Apps tab) waarna het klaar staat voor bewerken.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Als het pad niet is ingesteld dan opent een pop-up venster waarin u het pad kan instellen naar de externe software op uw computer:

kdenlive2208_missing_glaxnimate_path

Pad voor Glaxnimate ontbreekt

Nadat het pad is ingesteld, start het programma en opent de clip die u hebt geselecteerd. Het ingevoerde pad wordt automatisch toegevoegd aan de standaard toepassingen in Instellingen ‣ Kdenlive configureren.

Meer gedetailleerde informatie over het installeren van de benodigde externe software en hoe u het pad moet instellen leest u in Standaard toepassingen.

Hint

De optie is grijs voor videoclips omdat Kdenlive de videobewerker is - alleen audio-, afbeeldings- en animatieclips worden bewerkt door externe software.

Hernoemen

Deze functie biedt u het wijzigen van de naam van de clip in de Project-bin tot een willekeurige naam. Het hernoemt het bestand in het bestandssysteem niet.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.

Verwijder clip

Deze functie verwijdert de clip uit de Project-bin. Het verwijdert het niet uit het bestandssysteem. Als de clip gebruikt wordt in de tijdlijn zal een waarschuwing verschijnen en als u klikt op Doorgaan zal elk verschijnen van die clip in de tijdlijn verwijderd worden.

Deze functie is ook beschikbaar via het rechtsklikmenu van een geselecteerde clip in de Project-bin.